2018.06.28 versija 1.74.8.xxxx

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2018.06.28 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Su atnaujinimais pataisytos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos bei įdiegti pakeitimai, susiję su sistemos naudojimo patogumu ir efektyvumu.


ATASKAITOS

 • Pakeistos AT14 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitos "Gautinos sumos" dalies taisyklės, pakeičiant DK sąskaitas iš 193% į 197% - išankstiniai apmokėjimai už biologinį turtą. Šie ataskaitos pakeitimai susiję su pasikeitusiu pavyzdiniu VSAFAS Biologinio turto sąskaitų planu.


 • Papildytas ataskaitos FA1_5 DK apyvarta detali filtrų sąrašas realizuojant galimybę ataskaitą generuoti pagal "Grupuojančią detalizaciją" ir pagal "Detalizaciją" vienoje ataskaitoje.


 • Papildytos IT4 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ataskaitos taisyklės, kad į stulpelius "Įsigijimo savikaina" bei "Periodo/Sukauptas nusidėvėjimas/amortizacija" būtų įtraukiamos Ilgalaikio turto perkainojimo bei Ilgalaikio turto perkainojimo nusidėvėjimo operacijos.


 • Patikslintos BP17 Specialiųjų programų lėšų ataskaitos stulpelio "Patikslintas metinis planas" taisyklės, kad teisingai būtų sugeneruojamas įstaigų patikslintas metinis planas.


 • Ištaisytos šių ataskaitų teksto klaidos:

1. Paraiška finansavimui gauti;

2. NE_2 Pažyma dėl finansavimo sumų - VB;

3. NE_3 Pažyma dėl finansavimo sumų - SAV_B;

4. NE_6 Pažyma del finansavimo sumų - UN;

5. FR15_4 Finansavimo sumos pagal šaltinį (20 VSAFAS, 4 priedas);

6. Darbo sutartis.


 • Ataskaita BL01_9 Ilgalaikio turto apskaitos kortelė, generuojama tiek iš ataskaitų srities, tiek iš konkrečios IT kortelės, patikslinta, kad spausdinant pagal lentelės plotį tilptų į A4 formato lapą. Tuo tikslu stulpeliuose: Programa, kuriai vykdyti įsigytas, Finansavimo šaltinis, Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis, Sąmata palikti tik kodai, o stulpelis Asignavimų valdytojas panaikintas. Ataskaitos spausdinio lapai sunumeruoti.


 • Atlikti NE_9 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos (S7) spausdinio pakeitimai, kad sugeneruota ataskaita tilptų A4 formato lape. Patikslinta pasirašančiųjų asmenų filtrų konfigūracija.


 • Ataskaitose praplėsti laukai, kad tilptų sąmatų pavadinimai. Pakoreguotos ataskaitos yra šios:

1. BP2 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (F2 suminė);

2. BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2);

3. BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas);

4. Konsoliduota Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo detali ataskaita;

5. Konsoliduota Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (2-SAV).


 • Pakoreguotos ataskaitos FR12_7 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (17 VSAFAS, 7 priedas) 1.5.1 ir 1.5.2 taisyklės, išdėstant jas taip:

1.5.1. eil. - DK sąskaitų 22821* išskyrus 2282101 likučiai;

1.5.2. eil. - DK sąskaitų 22824*,22825*, 22826*, 22827*, 2283*, 22822*, 2282101 likučiai.


 • Vidinėse sandėlio operacijose -> Perkėlimo ir perrūšiavimo operacijų spausdiniuose sutvarkyta, kad savikaina ir balansinė vertė būtų atvaizduojama su PVM.


 • Pakoreguotas IT17 IT balansinės vertės ataskaitos spausdinys:

1. Viršutinėje ataskaitos dalyje įkeltas įstaigos pavadinimas ir kodas;

2. Ataskaitos apačioje įkelti pasirašančiojo asmens informacijos laukai;

3. Pritaikyti turto vienetų pavadinimų laukai, taip, kad tilptų visi pavadinimų simboliai.


DK SĄSKAITŲ PLANAS


 • Vadovaujantis LR FM 2017 01 02 įsakymo Nr. 1K-2 redakcija, dalinai pakeistas ir papildytas Biologinio turto DK sąskaitų planas :

19 Biologinis turtas

191 Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas

192 Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas

193 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą (19 sąskaita - LR FM 2009 06 16 įsakymo Nr. 1K-190 redakcija, galiojo nuo 2009 06 24 iki 2018 01 05)

į:

19 Biologinis turtas

191 Gyvūnai

192 Medynai

193 Parkų ir skverų želdiniai

194 Daugiamečiai sodiniai

195 Pasėliai

196 Kitas biologinis turtas

197 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą (19 sąskaita - LR FM 2017 01 02 įsakymo Nr. 1K-2 redakcija, įsigaliojo nuo 2018 01 06).


BIUDŽETO PLANAVIMAS


 • Realizuota galimybė dalį Pinigų gavimo sumos susieti su Biudžeto planu naudojant dalinio susiejimo mygtuką.


MOKĖJIMAI


 • Padaryta galimybė Mokėjimai-> Banko sąskaitos/kasos-> sukurtoje pinigų gavimo operacijoje su pagrindo dokumentu, pakeisti Apmokėjimo sumą į didesnę nei yra pagal pagrindo dokumentą. Pakeitus sumą, atnaujinus pagrindinės informacijos laukus ir išsaugojus, toliau reikia skirtumą detalizuoti paskyrime biudžetui.


DOKUMENTŲ VALDYMAS


 • Sutvarkytas funkcionalumas užregistruotą dokumentą dokumentų registre perkelti į kitą registrą. Tam naudojamas mygtukas "Perkelti į kitą registrą".
 • Sutvarkytas funkcionalumas, kad veiktų tiesioginis šablono redagavimas, t.y. norint redaguoti šabloną jo nebūtina atsisiųsti išsisaugant kompiuterio laikmenoje, šabloną galima koreguoti tiesiogiai dokumento kortelėje.